Thông báo - Tin tức            
TỔ CHỨC KHÓA HUẤN LUYỆN KHUNG PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH (08/04/2015)

KHÓA HUẤN LUYỆN

KHUNG PHÂN TÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Ban giảng viên

Nguyễn Tấn Bình[1]                  tanbinh@leadman.edu.vn

Huỳnh Thanh Điền[2]               thanhdien82@yahoo.com

Đối tượng học viên

Học viên là các nhà quản trị doanh nghiệp.

Thời lượng lên lớp

            06 buổi

Giờ và địa điểm học

            Ngày bắt đầu………………..;  Ngày kết thúc………………………

            Lịch học: ………………………..;

            Giờ học: Sáng: 8:30-11:30; Chiều: 13:30-16:30;

    Địa điểm: ………………………………..

Triết lý khóa học

Để triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được tầm nhìn trong dài hạn theo sứ mệnh và giá trị cốt lõi đã xác định, cần được cụ thể hóa những chương trình, dự án và kế hoạch hành động cho từng thời kỳ trung, ngắn hạn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay lãnh đạo các cấp tại nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung còn lúng túng trong việc xây dựng, trình bày và thực hiện kế hoạch hoặc dự án. Hạn chế này đe dọa đến việc hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu khóa học

Mục tiêu của khóa học nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng lập và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó có thể thiết kế và/hoặc điều chỉnh công tác xây dựng và trình bày kế hoạch của doanh nghiệp mình. Mục tiêu cụ thể như sau:

-         Nắm được khung phân tích xây dựng và trình bày kế hoạch kinh doanh. Qua đó giúp người học thiết kế và/hoặc điều chỉnh hệ thống quản lý, cũng như thực hiện các công tác lập và trình bày kế hoạch kinh doanh của đơn vị;

-         Xây dựng được các thông số dự đoán (assumptions) phục vụ cho thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ở góc độ định tínhđịnh lượng;

-         Xây dựng các kịch bản (tình huống) kinh doanh khác nhau ứng với các kịch bản thay đổi các thông số dự đoán từ môi trường kinh doanh và yếu tố nội tại của doanh nghiệp (phân tích rủi ro kinh doanh).

Phương pháp học tập

-           Trong từng buổi học, các giảng viên sẽ đặt vấn đề và thảo luận với các học viên nhằm khái quát khung phân tích xây dựng và trình bày kế hoạch kinh doanh;

-           Học viên sẽ được thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh trên cơ sở các thông số được dự đoán sẵn[3], qua đó giúp học viện hiểu sâu hơn và rút ra bài học ứng dụng cho đơn vị mình;

-           Các nhóm học viên có nhu cầu giúp đỡ thêm hay muốn thảo luận mở rộng và nâng cao kiến thức có thể liên hệ các giảng viên qua e-mail.

Tài liệu học tập

-         Bài giảng (slides);

-         Bài đọc, bài tập, tình huống nghiên cứu (word);

-         Các website hữu ích.

 CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Chuyên đề

Nội dung

Số buổi

Ghi chú

01Khung phân tích lập kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Cung cấp khung phân tích lập kế hoạch kinh doanh từ các khía cạnh phân tích đến thiết lập thông số, xây dựng chỉ tiêu, giải pháp, tổ chức thực hiện kế hoạch.

Nội dung:

-         Dự báo môi trường kinh doanh;

-         Phân tích yếu tố nội tại;

-         Thiết lập các thông số dự đoán;

-         Các chỉ tiêu kế hoạch định tính;

-         Các chỉ tiêu kế hoạch định lượng;

-         Rủi ro và kịch bản đối phó rủi ro;

-         Giải pháp thực hiện kế hoạch;

-         Tổ chức thực hiện kế hoạch.

 

0.5

 

 
02Phương pháp thiết lập các thông số dự đoán xây dựng kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Xác định các thông số dự đoán được rút ra từ các phân tích môi trường kinh doanh (bên ngoài) và nội tại doanh nghiệp.

Nội dung:

-         Thiết lập các thông số môi trường kinh doanh:

+        Thông số thể chế kinh tế

+        Thông số kinh tế vĩ mô

+        Thông số kinh tế ngành

+        Thông số môi trường vi mô

+        Thông số chính sách tiền tệ, tỷ giá

+        Thông số chính sách tài khóa: thuế, phí, lệ phí.

 -         Thiết lập các thông số nội tại doanh nghiệp:

+        Sản lượng

+        Giá bán

+        Định phí hoạt động (khấu hao, thuê mặt bằng, chi phí quản lý, chi phí bán hàng cố định, duy tu bảo dưỡng, thiết bị phụ tùng, lãi vay đầu tư, các loại thuế/phí cố định).

+        Biến phí hoạt động (nguyên vật liệu, nhiên liệu động lực, nhân công, lãi vay vốn lưu động).

+        Tài sản

+        Nguồn nhân lực

+        Cơ cấu tổ chức

+        Hệ thống quản lý: các quy chế, quy trình, quy định trong các hoạt động thuộc các cấp của đơn vị.

+        Các dự án đã, đang và chuẩn bị đầu tư.

+        Nhận diện các lãng phí hiện tại.

 

1

 
03Thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Hướng dẫn phương pháp thiết lập các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh định tính và định lượng.

Nội dung:

-         Các chỉ tiêu định tính:

+        Sự hài lòng khách hàng

+        Học hỏi, cải tiến

+        Quản trị nội bộ

-         Các chỉ tiêu định lượng:

+        Doanh thu

+        Lợi nhuận

+        Các tỷ suất lợi nhuận

+        Các tỷ suất đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản

+        Chỉ tiêu cắt giảm các chi phí ẩn

(Hướng dẫn thực hiện với Excel)

 

1.5

 
04Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Cung cấp các nguyên tắc và các khía cạnh cần đề cập trong thiết kế các giải pháp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nội dung:

-         Mục tiêu đề xuất các giải pháp;

-         Nguyên tắc xây dựng giải pháp (5M + 5W[4]);

-         Điều kiện của các mục tiêu (SMART)[5];

-         Giải pháp đầu tư: dự án, mục tiêu, chi phí, nguồn vốn; đóng góp về doanh thu, lợi nhuận;

-         Giải pháp quản trị nội bộ: kiện toàn tổ chức; điều phối nguồn lực; phát triển nhân lực;

-         Giải pháp hệ thống quản lý: Thiết lập mới, cải tiến các quy chế, quy trình, quy định;

-         Giải pháp về khách hàng: marketing, hệ thông phân phối, chăm sóc khách hàng;

-         Giải pháp thiết lập mạng lưới kinh doanh: đầu tư; cung ứng; bán hàng;

-         Các giải pháp chung khác.

 

1

 
05Phân tích rủi ro và kịch bản đối phó rủi ro

Mục tiêu: Dự báo, phân tích sự thay đổi các thông số dự đoán nhằm đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, kịch bản đối phó với các rủi ro.

Nội dung:

-         Phân tích định tính rủi ro: dự báo; giải pháp ngăn ngừa và giảm thiệt hại; các kịch bản biến thách thức thành cơ hội;

-         Phân tích định lượng rủi ro: Phân tích độ nhạy, phân tích tình huống, phân tích mô phỏng.

 

1

 
06Trình bày kế hoạch kinh doanh

Mục tiêu: Cung cấp cho người học kỹ năng cần thiết để viết và trình bày báo cáo kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Nội dung:

-         Viết báo cáo kế hoạch kinh doanh: Cấu trúc của báo cáo; kỹ năng viết báo cáo phân tích, thiết lập bảng biểu, các điểm nhấn trong báo cáo;

-         Thuyết trình: các kỹ năng thiết kế slides; cách thức trình bày, bảo vệ, tiếp thu các ý kiến phản biện;

-         Hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch sau bảo vệ.

 

1

 
 Tổng số buổi6 

 

[1] Ts, P. Viện trưởng, Giảng viên Leadman.

[2] Ts, Giảng viên Leadman.

[3] Các thông số dự đoán có được từ phân tích thị trường hoặc từ kiến thức và kinh nghiệm của mỗi đơn vị/ ngành nghề; Kỹ thuật phân tích dự đoán các thông số không thuộc mục tiêu của khóa học này.

[4] 5W: Why, What, Where, When, Who; 5M: Man, Money, Material, Machine, Method

[5] SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistics, Timebound.

 

Xem tin theo ngày Chọn lịch rồi chọn ngày xem tin       |          Đầu trang
 

Các tin khác
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Tiền Giang (10/05/2024)
  (23/08/2023)
 Kế hoạch khai giảng các khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ tháng 11 và 12/2019 (30/10/2019)
 Lớp Tập huấn Quản lý tài chính Kế toán; Quản lý tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập (30/10/2019)
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Lực lượng Thanh niên xung phong TP. HCM (30/10/2019)
 Khai giảng Khóa học Giám đốc Điều hành tổ chức tại Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn (29/10/2019)
 Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp – Tập huấn Thông tư 107/2017/TT-BTC (08/03/2018)
 THÔNG BÁO ÔN THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (08/03/2018)
 ÔN TẬP Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (08/03/2018)
 Thông báo Ôn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (27/02/2018)
 khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp và Tập huấn Thông tư 107 (27/02/2018)
 Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức cho Đơn vị Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (17/08/2017)
 ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (14/04/2017)
 Quyết định Thành lập Ban biên soạn Bộ đề thi và Đáp án Các môn thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS (17/10/2016)
 Nguyên tắc ba C: “Chất lượng – Công nghệ - Chuỗi giá trị” – chìa khóa của hội nhập (17/10/2016)
 BỘ CÂU HỎI THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG (17/10/2016)
 Lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp (17/10/2016)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH KIẾN THỨC MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (LẦN THỨ 2/2016) (09/09/2016)
 Thư Cảm ơn (05/08/2016)
 Thông báo Về việc tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản (lần thứ I/2016) (05/08/2016)
 Khai giảng khóa học Giám đốc điều hành (CEO) tại Công Ty Tnhh Mtv Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong (03/11/2015)
 THÔNG BÁO TẬP HUẤN THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (01/04/2015)
 THÔNG BÁO TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG THEO NGHỊ ĐỊNH 16/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 (01/04/2015)
 Chương trình đào tạo thực hành nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng (05/11/2014)
 Khai giảng lớp Giám đốc điều hành học ngày Thứ 7 (Sáng + Chiều) (04/06/2014)
 THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG THÔNG TƯ 199/2011/QĐ-BTC VÀ THÔNG TƯ 163163/2013/TTLT-BTC-BNV TẠI TP.HCM VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG (02/06/2014)
 Kết quả kiểm tra các khóa học (05/10/2013)
 Đã có chứng nhận các khóa học (01/10/2013)
 Xin chúc mừng Thầy Vương Hoàng Thanh - giảng viên các khóa học Giám sát thi công và Quản lý dự án của CPA được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước (16/01/2012)
 Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư (13/07/2011)
 Khắc tên 16 nghìn tiến sỹ - xin can, xin can! (13/10/2008)
 Ẩn số quan hệ giữa ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam (08/10/2008)
 Giáo dục VN: Loay hoay tìm cách phát minh lại... cái bánh xe (25/09/2008)
 Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng QII/2008 (04/09/2008)
 Thấy gì về nhà cao tầng ở Việt Nam (19/08/2008)
 Sự cố khi xây dựng phần ngầm công trình: Hoàn toàn có thể tránh được (04/08/2008)
 Địa ốc TP HCM có dấu hiệu bị làm giá (31/07/2008)
 Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng (28/07/2008)
 Hoa hậu và cú đấm của con rể bà Tư Hường (19/07/2008)
 Đất và nông dân - Tác giả: Nguyên Ngọc (02/07/2008)
 MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI KHI HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LỰƠNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (01/07/2008)
 Một số điểm cần lưu ý khi điều tiết cung - cầu trên thị trường bất động sản (27/06/2008)
 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu áp dụng cho gói thầu xây lắp (19/06/2008)
 Những cây cầu ấn tượng trên thế giới (18/06/2008)
 Quá ít kỹ sư xây dựng chuyên nghiệp (06/06/2008)
 Niềm tin, thông tin, và điều hành vĩ mô (05/06/2008)
 Thị trường bất động sản “đóng băng”: Các doanh nghiệp địa ốc... còn rất lãi! (05/06/2008)
 Hội thảo về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng (04/06/2008)
 Thiết kế kháng chấn các công trình nhà cao tầng ở Việt Nam (03/06/2008)
 Kinh nghiệm về xây dựng phát triển nhà ở cao tầng tại Nhật Bản - đối chiếu với mô hình Singapore (02/06/2008)
 Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng: Nếu không thông báo hoạt động sẽ bị đình chỉ (09/05/2008)
 Chứng chỉ hành nghề hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (08/05/2008)
 Công bố cơ sở đào tạo bất động sản đạt chuẩn (24/04/2008)
 Năm giải pháp bình ổn thị trường bất động sản (20/04/2008)
 LÁ THƯ NGƯỜI CHỦ GỞI ĐẦY TỚ (01/04/2008)
 Tiêu chuẩn kỹ sư định giá xây dựng (23/03/2008)
 Giá văn phòng cho thuê tại Việt Nam: Đắt thứ 13 trên thế giới (23/03/2008)
 Các môn chung - một vấn đề của Đại học thời hội nhập (13/03/2008)
 Cao ốc Pacific: Lấp hầm bằng đất, nước hay không khí? (07/03/2008)
 Dự án có “lãi ngầm”! (07/03/2008)
 Tăng trưởng của Việt Nam có thực sự nhanh và bền vững? (21/02/2008)
 Lựa chọn Thành công: Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương lai của Việt Nam (17/02/2008)
 NHỮNG CON SỐ KINH HOÀNG VỀ GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (16/02/2008)
 Thông tin về khóa học Bất động sản tại TP. HCM (12/02/2008)
 Vân Phong: Lợi ích dân tộc phải lớn hơn lợi ích nhóm (23/01/2008)
 Khởi đầu cho những cải cách sâu rộng (22/01/2008)
 Cái tâm của người nắm quyền lực công (15/01/2008)
 Luận án tiến sĩ (24/10/2007)
 Điều kiện để kinh doanh bất động sản (18/10/2007)
 Giáo dục đại học - trách nhiệm đối với quá khứ và tương lai (16/10/2007)
 Lại chuyện triết lý giáo dục (03/10/2007)
 Tinh thần Hiến pháp (24/09/2007)
 Xin được đối thoại với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về vấn đề giáo dục (19/09/2007)
 Lấy ý kiến nhân dân về các đề án nhà Quốc hội mới (14/09/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 3: Sự nghiệp của toàn dân, đất nước của nhân dân (22/08/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 2: Nghĩ về tầm nhìn (21/08/2007)
 Giấy đỏ, Giấy hồng, Giấy xanh và ... Giấy tay (19/08/2007)
 PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: THỰC TẠI VÀ TƯƠNG LAI. Bài 1: Ta đi một bước, thiên hạ cũng đi một bước (17/08/2007)
 Cáp treo Vinapeal và "tư duy tổ mối" (12/08/2007)
 Tổng thanh tra: 'Tôi đã từ chối nhiều quà bất thường' (04/08/2007)
 Cạnh tranh xé rào hay cuộc chạy đua xuống đáy (16/06/2007)
 THAM NHŨNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (25/05/2007)
 Vay thêm 1 tỉ USD, rót vào đâu? (16/05/2007)
 Bài 3 - Triết lý phát triển: Vai trò tiên phong của hệ thống (02/05/2007)
 Bài 1: Đột phá từ triết lý phát triển (28/04/2007)
 Bài 2: Đi tìm Triết lý Phát triển cho Việt Nam (28/04/2007)
 Thi công gói thầu số 7, dự án vệ sinh môi trường TP.HCM, lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Trách nhiệm chậm tiến độ, do ai? (17/04/2007)
 Xin hỏi Bộ trưởng Vũ Văn Ninh (03/04/2007)
 Newton cũng thua chứng khoán (01/03/2007)

 
 
  Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh  123123123  123   

Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tạo Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ CPA
Website được thiết kế và phát triển bởi Công ty TNHH Viễn Thông Tin Học TaViCo